Vedtægter


 § 1.

 Navn og hjemsted

 

 

Foreningens navn er: “Værkstedet” for pensionister, førtidspensionister og efterlønnere.
Foreningen har hjemsted og virker i Aarhus kommune.
Foreningen fungerer under Aarhus Kommunes frivillighuse, som administreres af sundhed og omsorg.

  

§ 2.

 Formål

 

Værkstedets formål er at tilbyde interesserede pensionister, førtidspensionister og efterlønnere mulighed for at pleje og udvikle praktiske, håndværksmæssige interesser med udgangspunkt i et socialt samvær.

 

 § 3.

 Medlemmer

  

Stk. 1. Som medlem / bruger kan optages enhver pensionist, førtidspensionist og efterlønsmodtager, der er bosiddende i Aarhus Kommune, og som ikke modarbejder foreningens formål og interne bestemmelser.

  

Stk. 2. Bestyrelsen har ret til at se dokumentation for at alder, pension m.v. overholdes.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Udelukkelse kan ankes til behandling på førstkommende generalforsamling. En eventuel anke har ikke opsættende virkning.

 

Stk. 4. Klager fra medlemmer, der ønskes behandlet af bestyrelsen, skal altid afleveres skriftligt.

 

§ 4.

 Ledelse/bestyrelse

  

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse som består af 7 personer, en formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere 3 medlemmer.

  

Stk. 2. En repræsentant fra Aarhus Kommune har observatørstatus i bestyrelsen.

  

Stk. 3. Formanden vælges af generalforsamlingen for en periode på to år.
Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for to år af gangen.
Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.
De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. – Genvalg kan finde sted.
Ved valg til bestyrelse skal tilstræbes at alle “Værkstedets” afdelinger så vidt muligt bliver repræsenteret.

   

Stk. 4. Hvert år vælges der to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne kan evt. deltage i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.

  

Stk. 5. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær

  

Stk. 6. En repræsentant fra Aarhus Kommune varetager den daglige drift og ledelse af Værkstedet Østergade 40. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og fungerer som samarbejdsorgan for Aarhus Kommunes repræsentant.

  

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig.

 

§ 5.

 Generalforsamling

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Og varsles ved opslag på værkstedet mindst tre uger før afviklingen.

 

Stk. 3. Alle medlemmer/brugere, som har betalt kontingent, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

 

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag til dagsordenen bekendtgøres for brugerne senest en uge før generalforsamlingen.

 

Stk. 5. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Ved ændringer af vedtægter kræves 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Ved behandling af anke, af udelukkelse af medlem foretaget af bestyrelsen kræves der 2/3 af de afgivende stemmer for, at ændre udelukkelsen af et medlem.

 

Stk. 6. Der tages referat af generalforsamlingen, som offentliggøres og opbevares af bestyrelsen.

 

§ 6.

 Dagsorden

 

Dagsorden for den årlige generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

 • 1. Valg af dirigent.

 • 2. Bestyrelsens beretning.

 • 3. Regnskabet for det forløbne år til godkendelse.

 • 4. Kontingent for det kommende år.

 • 5. Behandling af indkommende forslag.

 • 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

 • 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 • 8. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke laves afstemninger)

   

  § 7.

   Kontingent

   

  Stk. 1. Medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

  Stk. 2. Kontingentet anvendes til sociale og fælles aktiviteter.

   

  § 8.

   Ekstraordinær generalforsamling

   

  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 brugere stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

  Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

   

  § 9.

   Regnskab & revision

   

  Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret.
  Det reviderede regnskab og det kommende års budget forelægges af kassereren på generalforsamlingen.

  Stk. 2. En repræsentant fra Aarhus Kommune redegør for den kommunale situation, herunder om det kommunale driftstilskud.

  Stk. 3. Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab.
  Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

   

  § 10.

   Opløsning / ændring af formål

   

  Stk. 1. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

  Stk. 2. Her skal mindst 1/3 af medlemmerne være tilstede, og mindst 5/6 af de fremmødte skal stemme for forslaget.

  Stk. 3. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til ny generalforsamling, der så er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

  Stk. 4. I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning, tilfalder evt. formue / overskud Aarhus Kommune, der beslutter hvorledes overskuddet skal fordeles.

  Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 15 marts 2018

   
© Copyright Værkstedet 2014. All rights reserved.